เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้นนั้น

ทำให้นักศึกษาจำเป็นต้องหยุด มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจึงมีการคืนเงินค่าบำรุงให้แก่นักศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2563)