ข่าวดี !! อีก 2 รุ่นเท่านั้น สถาบันพัฒนา SMEs เปิดอบรมโครงการ ?เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)? ปี 2556

Share this:

 

          ข่าวดี สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)” ปี 2556  สำหรับผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมบ่มเพาะด้านการตลาด การผลิต/บริการ การบริหารจัดการ การเงิน/บัญชี การเขียนแผนกลยุทธ์ธุรกิจ และการให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารธุรกิจช่วงเริ่มต้น เพื่อปรับแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ที่สามารถทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมืออาชีพ

                   สนใจสมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด เหลืออีก 2 รุ่นเท่านั้น สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 เมษายน 2556  เพื่อคัดเลือกและสัมภาษณ์  อบรมเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ สอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่  คุณอัญชิสรา และ คุณน้อมจิตร์ โทรศัพท์ : 082-4502626 , 0-2564-4000 ต่อ 2011, 2097
Email : nec_ismed@hotmail.com  เว็บไซต์ : www.ismed.or.th

ถ้าคุณเป็น

<ผู้ว่างงาน /เพิ่งสำเร็จการศึกษา

<ข้าราชการ/พนักงานประจำ

<ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ/ขยายธุรกิจ

<เจ้าของธุรกิจไม่เกิน 3 ปี 

<ทายาทธุรกิจ

มุ่งเน้น

 – เพิ่มความรู้ด้านการจัดการ จำนวน 78 ชั่วโมง  : การบริหารจัดการ/บุคคล/การตลาด /การผลิต/การเงิน/บัญชี/บุคคล/กฎหมายภาษี /การเขียนแผนธุรกิจ

– เพิ่มเพิ่มทักษะการประกอบการ จำนวน 18 ชั่วโมง : เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดตั้งธุรกิจโดยใช้ “การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ”

– การศึกษาดูงาน : เพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนมุมมองในการเป็นผู้ประกอบการ

กระตุ้นการจัดตั้ง/ขยายธุรกิจ : เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและแสดง/จำหน่ายสินค้าหรือบริการ

 

  หัวข้ออบรม
      1.นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs
      2.ปฐมนิเทศ/การเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้ประกอบการใหม่การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
      3.การบริหารจัดการด้านการตลาด และเทคนิคการขาย/บริการ
      4.การจัดการด้านการผลิตหรือบริการ
      5.การบริการองค์กร บุคลากร และความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
      6.การบริหารการเงิน การอ่านวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน
      7.การจัดทำแผนการลงทุนรายบุคคลและแนะแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง/ขยายธุรกิจ
      8.ถ่ายทอดความรู้การวางแผนธุรกิจ
      9.การเพิ่มทักษะการประกอบการด้วยการถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิค และ หรือ การปรึกษาแนะนำเพื่อเสริมศักยภาพในการจัดตั้งธุรกิจแนะนำเกี่ยวกับการผลิต/การบริการ/การหาช่องทางการตลาด
     10.กิจกรรมปรึกษาแนะนำแผนธุรกิจ จำนวน 1 วัน
     11 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ จำนวน 1 วัน 
     12 นำเสนอแผน วันเสาร์ อาทิตย์ จำนวน 1 วัน (นัดเป็นรายชั่วโมง) 
 
จัดโดย: สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 
กำหนดการสัมภาษณ์คัดเลือก
สัมภาษณ์คัดเลือก รุ่นที่ 1 : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556  
                               ส่งใบสมัครก่อนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อนัดเวลาสัมภาษณ์
 
สัมภาษณ์คัดเลือก รุ่นที่ 2 :  วันที่ 6 มีนาคม 2556        
                                ส่งใบสมัครก่อนวันที่  :  5 มีนาคม 2556 เพื่อนัดเวลาสัมภาษณ์
 
สัมภาษณ์คัดเลือก รุ่นที่ 3 : วันที่ 10 เมษายน 2556    
                               ส่งใบสมัครก่อนวันที่   9 เมษายน 2556 เพื่อนัดเวลาสัมภาษณ์
 
วันที่อบรม สัมมนา: อบรมเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ 
 
กำหนดการอบรมจำนวน 3 รุ่น
รุ่นที่ 1: วันที่ 1-3, 9-10, 15-16, 23-24,30-31 มี.ค.                    
อบรมเพิ่มทักษะด้านการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ วันที่ 19-21 เม.ย.
 
รุ่นที่ 2: วันที่ 15-17, 23-24,30-31 มี.ค., 6-7,20-21                    
อบรมเพิ่มทักษะด้านการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ วันที่ 26-28 เม.ย.
 
รุ่นที่ 3: วันที่ 26-28 เม.ย., 4-5,11-12, 18-19พ.ค., 1-2 มิ.ย.2556  
อบรมเพิ่มทักษะด้านการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ วันที่ 7-9 มิ.ย.
 
 
 
สถานที่อบรม          
 รุ่น1,2 หลักสี่สแควร์ (ตรงข้ามราชภัฎพระนคร เขตหลักสี่ กทม.),
 รุ่นที่ 3 โรงแรม MY HOTEL(MRTห้วยขวาง กทม.)
 
 
จำนวน 40 ท่าน / รุ่น 
 
 
ค่าลงทะเบียนอบรม-สัมมนา:
ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท ตลอดโครงการ 
 
ขั้นตอนในการสมัครและเข้าร่วมโครงการ
1 รีบส่งใบสมัครเพื่อรับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่เพื่อนัดวันสัมภาษณ์ คัดเลือก
 
2 เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่กำหนด
(เจ้าหน้าที่จะแจ้งวัน เวลา สถานที่ให้ท่านทราบ ใช้ระยะเวลากระบวนการสัมภาษณ์ประมาณ 1 ชม.)
 
3 เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ให้สำหรับท่านที่ผ่านการคัดเลือก
และท่านกรุณาชำระค่าธรรมเนียม 2000 บาท ตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ
 
4 เข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการที่แจ้งให้ท่านทราบ
 
 
สนใจติดต่อขอใบสมัครได้ที่ คุณอัญชิสรา และ คุณน้อมจิตร์
โทร. 0-2564-4000 ต่อ 2011, 2097
โทรสาร 0-2986-9366
Email: nec_ismed@hotmail.com
เว็บไซต์ www.ismed.or.th

 

Share this:

Related Articles

ขยายเวลารับสมัคร โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2556 อีก 2 รุ่นเท่านั้น

Share this:

  ข่าวดี สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)” ปี 2556 สำหรับผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมบ่มเพาะด้านการตลาด การผลิต/บริการ การบริหารจัดการ การเงิน/บัญชี การเขียนแผนกลยุทธ์ธุรกิจ และการให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารธุรกิจช่วงเริ่มต้น เพื่อปรับแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ที่สามารถทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมืออาชีพ   สนใจสมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด อีก…

Share this:

Enjoy your healthy life @GVC

Share this:

ทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับหลายหน่วยงานจะจัดงาน Enjoy your healthy life ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.00-19.00 น. ณหอพักGVC  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย มีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด แจกบัตรสมาชิก บัตรส่วนลด คูปองเงินสด และของรางวัลจากร้านค้าต่าง ๆ  มากมาย ตามรูปที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะ โดยงานนี้จัดเพื่อน้อง ๆ เอแบคทุกคนค่ะ อยู่หอนอก…

Share this:

ปฏิทิน ABAC เทอม2 ปี2008

Share this:

นี่ก็คือตารางวันกิจกรรม, Appointment สำคัญๆ, และวันหยุดมหาลัย ครับ ################################## University Calendar :: Academic Year 2/2008 November Semester (Mon. Oct. 27 ? Tue. Mar. 10, 2009) Second Semester begins…

Share this:

Ethic seminar schedule semester 1/2012

Share this:

ตรวจสอบตารางเรียนวิชาEthicsได้ที่นี่เลย >คลิ๊ก<       BG1403x  PROFESSIONAL ETHICS SEMINAR  CLASS SCHEDULE  SEMESTER 1/2012  ( BEFOR MIDTERM ) SUBJECT CLASS SECTION NATION DAY D/M/Y TIME NO.…

Share this:

AU CARE (Physical Check-Up) for freshmen ID. 553

Share this:

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ รหัส 553  ภาคเรียนที่ 2/2555 AU CARE (Physical Check-Up) for freshmen ID. 553-XXXX สำหรับนักศึกษาปี1 คนไหนที่ยังไม่ได้ไปรับการตรวจ AU Care ก็อย่าลืมไปกันนะคะ โดยเฉพาะนักศึกษาเข้าใหม่ 2/2012 คะ     ครั้งที่ No.…

Share this:

Chinese New Year Celebration 2009 at ABAC

Share this:

SCHOOL OF ART : Faculty of Business Chinese เสนอโครงการ : กิจกรรมงานเฉลิมฉลองวันตรุษจีน ประจำปี 2552 เป้าหมาย 1. เพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่จีน 2. เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติ ได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมจีนดียิ่งขึ้น 3. อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของวัน ตรุษจีน 4. เป็นการเผยแพร่ ให้ความรู้แก่นักศึกษาผู้ที่สนใจ…

Share this:

Responses