รีวิววิชา CN0400 Chinese for Beginners II

Share this:

[CN0400] – Chinese for Beginners II

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? 

– เรียนพื้นฐานภาษาจีนในขั้นที่ยากขึ้น (คำศัพท์ระดับ advanced + เรียนไวยากรณ์จีน) เพราะจะเน้นเอาพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ในการแต่งประโยคและอ่านบทความภาษาจีน ซึ่งเราจะเข้าสู่โหมดของการเรียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตจริงได้มากขึ้น และเราก็จะมีโอกาสได้ลองเอาเนื้อหาจากที่เรียนไปสนทนากับเพื่อน ๆ คนจีนในเอแบค

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? 

ช่วงกลางภาค (Midterm) 

– Chapter 1: 我叫大卫

– Chapter 2: 这是安妮的地图

– Chapter 3: 你家有几口人

– Chapter 4: 你的班有多少学生

ช่วงสอบปลายภาค (Final) 

– Chapter 5: 我的生日是五月几号

– Chapter 6: 我们上午八点上课

– Chapter 7: 银行在哪儿

– Chapter 8: 墙上有一张中国地图

– Chapter 9: 你吃米饭还是饺子

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน?

– ปานกลาง (เพราะวิชานี้ต้องเรียนไวยากรณ์จีนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ง่าย อีกทั้งต้องรู้วิธีเขียน pinyin และลำดับขีดที่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะเหล่าซือจะไม่สอน; แต่วิชานี้ตัด A = 90, C = 70)

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง? 

– เรียนโดยอาจารย์จะให้ฝึกอ่านบทความ แต่งประโยค และนำสิ่งที่เรียนไปพูดในห้องกับเพื่อนคนจีน (วิชานี้ก็มีเพื่อนคนจีนมาเรียนด้วยเพื่อเก็บ A เราจึงควรใช้โอกาสนี้เพื่อลองสนทนาและสอบถามเกี่ยวกับไวยากรณ์ที่เราสงสัย)

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย?

– ไม่มีคำนวณแน่นอน
– นาน ๆ ทีจะมีการบ้านให้ลองไปฝึกทำบทสนทนา และคัดตัวอักษรภาษาจีนมาส่ง (ถ้าส่งไม่ครบจะไม่มีสิทธิ์สอบไฟนอล)
– ไม่มีรายงาน และการพรีเซนต์
– ไม่มีควิซ เพราะมี แค่เก็บคะแนนจากการตอบคำถามในคาบและทำการบ้าน

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง? 

– อัตนัยล้วนทั้งมิดเทอม ควิซ และไฟนอล

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน? 

– มีแค่เซคเดียวของ A. Tawan ซึ่งอาจารย์สอนดีอยู่แล้ว

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง? 

– รู้สึกว่าควรต้องมีพื้นฐานภาษาจีนแน่นโดยเฉพาะวิธีเขียน pinyin, ลำดับขีด, คำศัพท์เบื้องต้น และการอ่านออกเสียงเพราะอาจารย์ไม่สอนซ้ำ
– มิดเทอม: ไม่ค่อยยากเท่าไรเนื่องจากอาจารย์ออกข้อสอบตรงกับที่สอน แต่ก็มีคำศัพท์พื้นฐานบางคำที่อาจารย์ไม่เคยสอนแต่ก็ออกสอบ เช่น คำศัพท์พวกสิ่งของ สถานที่ และอาหาร
– ไฟนอล: ยากระดับนึงเพราะออกสอบทุกอย่างที่เคยเรียน และใช้แทบทุกทักษะทั้งการแปล การอ่าน และการวิเคราะห์ อีกทั้งมี unseen passage ออกในข้อสอบด้วยซึ่งเราต้องใช้เซนส์ในการเดาคำศัพท์จากบริบท

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ? 

– ส่งงานให้ครบทุกงาน และพยายามมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ในทุก ๆ คาบ
– ควรจำคำศัพท์แต่เนิ่น ๆ เพราะบางตัวเขียนยาก และมีหลายความหมายซึ่งอาจารย์มักออกสอบมาหลอก
– แนะนำว่าถ้าไม่เข้าใจคำศัพท์หรือหลักไวยากรณ์อันไหนก็ควรต้องถามอาจารย์ เพราะข้อสอบออกทุกอย่างที่สอน ถ้าไม่เข้าใจจะทำสอบไม่ได้

Cr. neirdo

Share this:

Related Articles

รีวิววิชา CN0400 Chinese for Beginners 1

Share this:

[CN0400] – Chinese for Beginners 1 วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานภาษาจีนแบบรวดรัด ตั้งแต่การออกเสียงพยัญชนะ-สระ-วรรณยุกต์ภาษาจีน วิธีการใช้และเขียน pinyin ที่ถูกต้อง ตัวอักษรภาษาจีนแบบดั้งเดิม ลำดับขีดของตัวอักษรจีน การแต่งประโยคเบื้องต้น คำศัพท์จีนง่าย ๆ ที่ควรรู้ (วิชานี้เป็นวิชาที่เด็ก Art Chinese ต้องเรียนเป็นวิชาแรก หรือเด็กคณะอื่นเลือกเรียนเป็นวิชา free…

Share this:

รีวิววิชา JA0721 Japanese for Beginners I

Share this:

[JA0721] – Japanese for Beginners I วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น เช่น คำศัพท์ แกรมมาร์ การออกเสียง และวัฒนธรรมที่ควรรู้ โดยจะเรียนผ่าน Romanji (การเขียนทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ) เพื่อน ๆ จึงไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนไม่รู้เรื่องหรือจำตัวอักษรญี่ปุ่นไม่ได้ เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  – Introduction to…

Share this:

รีวิววิชา ELE 1001 Communicative English I

Share this:

[ELE 1001] – Communicative English I วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษในทักษะทั้งด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน และวิเคราะห์บทความต่าง ๆ เพื่อนำไปต่อยอดในวิชาต่าง ๆ และการเรียนด้วยภาษาอังกฤษในเอแบค โดยความยากของวิชานี้จะอยู่ประมาณ B1 English level เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm)  –…

Share this:

รีวิววิชา BIR 3222 Casualty Insurance

Share this:

[BIR 3222] – Casualty Insurance (สำหรับ Insurance Major & FinSurance Plan สำหรับ Finance Major) วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัยเบ็ดเตล็ดโดยเน้นไปที่ประกันภัยที่ช่วยรับมือกับความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การถูกฟ้อง การดำเนินคดีความ ซึ่งจะมีหลายชนิด เช่น ประกันภัยสินค้าไม่ปลอดภัย ประกันภัยทางวิชาชีพ ประกันความรับผิดของผู้บริหาร เป็นต้น…

Share this:

รีวิววิชา BIR 3221 Property Insurance

Share this:

[BIR 3221] – Property Insurance (สำหรับ Insurance Major & FinSurance Plan สำหรับ Finance Major) วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนพื้นฐานเกี่ยวกับนิยามและประเภททรัพย์สินตามหลักการของประกัน รวมไปถึงการเรียนวิธีอ่านกรมธรรม์วินาศภัยสำหรับเอาประกันทรัพย์สิน การเข้าใจความคุ้มครองของประกัน ข้อยกเว้น ข้อขยายความคุ้มครอง และคำนวณจำนวนเงินชดใช้ค่าเสียหายเมื่อเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือธุรกิจ เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm)  –…

Share this:

รีวิววิชา GE1403 Communication in Thai

Share this:

[GE1403] – Communication in Thai  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนทุกอย่างที่เป็นพื้นฐานในการสื่อสารภาษาไทย เริ่มตั้งแต่คำนิยามในเรื่องของการฟัง พูด อ่าน เขียน ว่าแต่ละอย่างมีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีกี่ประเภท มีข้อแนะนำ และข้อควรระวังอย่างไรเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปในทางที่ดีและมีประสิทธิภาพ  เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  บทที่ 1 การฟัง  บทที่ 2 การอ่าน  บทที่ 3 การย่อความ  บทที่ 4 การเขียน  ช่วงสอบปลายภาค (Final) บทที่ 5 ย่อหน้า  บทที่ 6 การวางโครงเรื่อง  บทที่ 7 รายงานทางวิชาการ  วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน?  – ปานกลางถึงยาก (ถ้าปกติเป็นคนใส่ใจในการเขียนภาษาไทยให้ถูกหลักอยู่แล้ว…

Share this:

รีวิววิชา FIN3101 Corporate Finance

Share this:

[FIN3101] – Corporate Finance วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? – ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินในบริษัท ตั้งแต่การดูรายงานการเงิน รายงานกระแสเงินสด การคำนวณมูลค่าของเงินในปัจจุบัน อดีต และอนาคต รวมทั้งการตีมูลค่าของหุ้นต่าง ๆ ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลประกอบการของบริษัท ซึ่งรับรองได้ว่าถ้าเรียนจบวิชานี้ เราจะสามารถมองภาพรวมของการบริหารการเงินบริษัทได้ หรือแม้แต่นำไปวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของบริษัทเพื่อซื้อหุ้นและตราสารหนี้ก็ย่อมได้   เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm)  Chapter 1 Principles of…

Share this:

รีวิววิชา INS3101 Principles of Risk Management and Insurance

Share this:

[INS3101] – Principles of Risk Management and Insurance (สำหรับ Insurance Major & FinSurance Plan สำหรับ Finance Major) วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประกันภัย เช่น คำศัพท์เฉพาะที่ต้องรู้ ชนิดของประกันภัย ทฤษฎีเบื้องต้น หลักการคำนวณเบี้ย…

Share this:

Responses