Share this:

 

ข่าวดี สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)” ปี 2556 สำหรับผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมบ่มเพาะด้านการตลาด การผลิต/บริการ การบริหารจัดการ การเงิน/บัญชี การเขียนแผนกลยุทธ์ธุรกิจ และการให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารธุรกิจช่วงเริ่มต้น เพื่อปรับแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ที่สามารถทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมืออาชีพ

 

สนใจสมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด อีก 2 รุ่นเท่านั้น สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 มีนาคม 2556 (รุ่น 2) เพื่อคัดเลือกและสัมภาษณ์  อบรมเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ สอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่  คุณอัญชิสรา และ คุณน้อมจิตร์ โทรศัพท์ : 082-4502626 , 0-2564-4000 ต่อ 2011, 2097

Email : nec_ismed@hotmail.com  เว็บไซต์ : www.ismed.or.th

 

ถ้าคุณเป็น

<ผู้ว่างงาน /เพิ่งสำเร็จการศึกษา

<ข้าราชการ/พนักงานประจำ

<ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ/ขยายธุรกิจ

<เจ้าของธุรกิจไม่เกิน 3 ปี 

<ทายาทธุรกิจ

 

มุ่งเน้น

–  เพิ่มความรู้ด้านการจัดการ จำนวน 78 ชั่วโมง  : การบริหารจัดการ/บุคคล/การตลาด /การผลิต/การเงิน/บัญชี/บุคคล/กฎหมายภาษี /การเขียนแผนธุรกิจ

–  เพิ่มเพิ่มทักษะการประกอบการ จำนวน 18 ชั่วโมง : เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดตั้งธุรกิจโดยใช้ “การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ”

–   การศึกษาดูงาน : เพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนมุมมองในการเป็นผู้ประกอบการ

–  กระตุ้นการจัดตั้ง/ขยายธุรกิจ : เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและแสดง/จำหน่ายสินค้าหรือบริการ

 

หัวข้ออบรม

      1.นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs

      2.ปฐมนิเทศ/การเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้ประกอบการใหม่การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ

      3.การบริหารจัดการด้านการตลาด และเทคนิคการขาย/บริการ

      4.การจัดการด้านการผลิตหรือบริการ

      5.การบริการองค์กร บุคลากร และความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

      6.การบริหารการเงิน การอ่านวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน

      7.การจัดทำแผนการลงทุนรายบุคคลและแนะแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง/ขยายธุรกิจ

      8.ถ่ายทอดความรู้การวางแผนธุรกิจ

      9.การเพิ่มทักษะการประกอบการด้วยการถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิค และ หรือ การปรึกษาแนะนำเพื่อเสริมศักยภาพในการจัดตั้งธุรกิจแนะนำเกี่ยวกับการผลิต/การบริการ/การหาช่องทางการตลาด

     10.กิจกรรมปรึกษาแนะนำแผนธุรกิจ จำนวน 1 วัน

     11 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ จำนวน 1 วัน

     12 นำเสนอแผน วันเสาร์ อาทิตย์ จำนวน 1 วัน (นัดเป็นรายชั่วโมง)

 

จัดโดย: สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

กำหนดการสัมภาษณ์คัดเลือก

รุ่นที่ 2 ส่งใบสมัครก่อนวันที่ 20 มีนาคม เพื่อนัดเวลาในการสัมภาษณ์ วันที่ 21 มีนาคม 2556

รุ่นที่ 3  ส่งใบสมัครก่อนวันที่   20 พฤษภาคม 2556 เพื่อนัดเวลาในการสัมภาษณ์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556

 

 

วันที่อบรม สัมมนา: อบรมเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์ (วันศุกร์ 1 ครั้ง) จำนวน 14 วัน

 

กำหนดการอบรม

รุ่นที่ 2: เฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ จำนวน 11 วัน (มีวันศุกร์ 1 ครั้ง) เริ่มอบรมวันที่ 5,6,7,20,21,27,28 เมษายน 4,5,11,12 พฤษภาคม 2556

อบรมเพิ่มทักษะด้านการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ จำนวน 3 วัน เริ่มอบรมวันที่ 7,8,9 มิถุนายน   2556  

 

รุ่นที่ 3: เฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ จำนวน 11 วัน (มีวันศุกร์ 1 ครั้ง) เริ่มอบรมวันที่ 31 พฤษภาคม 1,2,8,9,15,16,22,23,29,30 มิถุนายน 2556

อบรมเพิ่มทักษะด้านการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ จำนวน 3 วัน เริ่มอบรมวันที่ 12,13,14 กรกฎาคม 2556

 

สถานที่อบรม-สัมมนา:

รุ่นที่ 2 โรงแรม MY HOTEL CMKY รัชดา ซ. 3/1 และ ซ.5 (MRT ห้วยขวาง) ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

รุ่น 3 อาคารซูเลียน หลักสี่สแควร์ ข้างๆ Max Valu หลักสี่ (ตรงข้ามราชภัฎพระนคร) การดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับระบบ MLM ของซูเลียนทั้งสิ้น

 

จำนวน 40 ท่าน / รุ่น

 

ค่าลงทะเบียนอบรม-สัมมนา:  ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท ตลอดโครงการ

 

ขั้นตอนในการสมัครและเข้าร่วมโครงการ

1 รีบส่งใบสมัครเพื่อรับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่เพื่อนัดวันสัมภาษณ์ คัดเลือก

2 เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่กำหนด (เจ้าหน้าที่จะแจ้งวัน เวลา สถานที่ให้ท่านทราบ ใช้ระยะเวลากระบวนการสัมภาษณ์ประมาณ 1 ชม.)

3 เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ให้สำหรับท่านที่ผ่านการคัดเลือก และท่านกรุณาชำระค่าธรรมเนียม 2000 บาท ตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ

4 เข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการที่แจ้งให้ท่านทราบ

 

ลงทะเบียนอบรม-สัมมนา:

สนใจติดต่อขอใบสมัครได้ที่ คุณอัญชิสรา และ คุณน้อมจิตร์

โทร. 0-2564-4000 ต่อ 2011, 2097

โทรสาร 0-2986-9366

Email: nec_ismed@hotmail.com

เว็บไซต์ www.ismed.or.th

Share this: