เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ทาง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้มีการลงนามในหนังสือบันทึกข้อตกลงกับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

โดยมีเนื้อความว่า ทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะมีการจัดเตรียมการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ของกองทัพ จากกรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมทั้งตกลงมอบส่วนลดค่าเทอมให้ถึง 50%

เพื่อเป็นการผลักดันให้บุคลากรทางการทหารมีความก้าวหน้าในด้านของความรู้ในเรื่องของระบบยุติธรรมและกฎหมาย เพื่อที่จะสามารถปรับตัวรับกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยที่ทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจะต้องจัดหาโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทายาลัยได้เข้าไปฝึกงานหรือฝึกฝนทักษะทางการวิชาการในทุกๆปีการศึกษา

โดยมี พล.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ และ บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นผู้ร่วมลงนาม

CR. https://www.voicetv.co.th/read/fthqy96rr

More Information in English https://web.facebook.com/assumptionuniversity/posts/3847657871920768

Share this post: