Share this:

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเยาวชน HDF Mercy Center เป็นองค์กรที่ดูแล และ ให้การอุปถัมภ์เยาวชนกำพร้าที่ด้อยโอกาส และ มีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในระดับพื้นฐาน ไปจนถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมไปถึงช่วยปกป้อง และพิทักษ์สิทธิหน้าที่อันพึงมีของเยาวชนที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นอกจากนี้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเยาวชน HDF Mercy Center ยังมีบทบาทหน้าที่ ที่สำคัญยิ่งที่จะเป็นตัวแทนผู้ปกครองของเด็กๆเหล่านั้น ที่จะส่งเสริมและพัฒนาพวกเขาให้มีโอกาสทางการศึกษา เพื่อที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรที่ดีของประเทศในภายภาคหน้า

เรามาช่วยกันร่วมทำบุญบริจาก ให้น้องๆกันเถอะ

ใน ABAC Plaza จะมีการวางกล่องรับบริจาคหนังสือ อุปกรณ์การเรียน รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น วางเอาไว้สำหรับรับบริจากครับ

แล้วในวันที่ 23 มกราคม 2552 จะมีการจัดพิธีมอบห้องสมุด และยังมีกิจกรรมสำหรับเด็กๆ เพื่อการเรียนรู้การใช้ห้องสมุดและสื่อการเรียนอย่างถูกวิธี ซึ่งจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเยาวชน

Share this: