KJ place dorm list news Dcondo Groovy Condo The avenue spring promo banner บัตรเครดิตธ.กรุงศรี สำหรับนักศึกษา

ใกล้หมดเขตส่งประกวดแล้วนะคะ ใครที่ยังไม่ได้ส่งรีบกันเลย ประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ

  • 0 Replies
  • 235 Views
*

De Paris

  • Jr. Member
  • **
  • 5
  • 0

ใกล้หมดเขตส่งประกวดแล้วนะคะ ใครที่ยังไม่ได้ส่งรีบกันเลย

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ "Clip keep the sea : กู้ทะเลสวยด้วยคลิป" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

1. ประเภทเยาวชน/นิสิตและนักศึกษา อายุไม่เกิน ๒๕ ปี ไม่จำกัดเพศและการศึกษา
2. ประเภทประชาชน ไม่จำกัดอายุ เพศและการศึกษา

กติกาการประกวด

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ และส่งผลงานได้ ไม่เกินคนละ ๒ คลิปวีดิโอ
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
- การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง ภายใต้ Theme “กู้ทะเลสวยด้วยคลิป” โดยต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ “พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม” รวมอยู่ด้วย
-การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทะเลของประเทศไทย ต้องมีเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี
- ผลงานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแต่ละเรื่องต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑ นาที ๓๐ วินาที และมีความยาวไม่เกิน ๒ นาที เท่านั้น โดยไม่จำกัดแนวคิดและรูปแบบการนำเสนอ
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแต่ละเรื่องต้องมีความละเอียดอย่างตำ HD (๑๒๘๐ X ๗๒๐) เป็นไฟล์ประเภท .MP๔ เท่านั้น
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่และยังไม่เคยส่งเข้าประกวด และไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน

ขั้นตอนการประกวด

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ถึง ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผลงานคลิปวีดิโอสั้นที่ชนะเลิศและรางวัลชมเชย จํานวน ๘ คลิป (ประเภทเยาวชน จำนวน ๔ คลิป และประเภทประชาชน จำนวน ๔ คลิป) ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ www.prd.go.th

การส่งผลงานคลิปวีดิโอ

- ส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน บัตรนักเรียน นักศึกษา สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ส่งที่
- กลุ่มบูรณาการแผนประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
ชั้น 5 กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ ๙ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 5 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ทั้งนี้ ต้องคัดลอกผลงานลงแผ่น DVD เป็นไฟล์ประเภท .MP๔ เท่านั้น
- ส่งภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ถือวันประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ) วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดคลิปวีดิโอ”
- ส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้นําคลิปของผู้เข้าประกวดไปไว้ที่ google drive ของตัวเองแล้ว ทําการแชร์ พร้อมทั้งส่ง URL ของคลิปที่ทำการแชร์แล้วส่งไปยัง E-Mail : clipskeepthesea@gmail.com และจะต้องส่งใบสมัครทาง E-Mail : clipskeepthesea@gmail.com โดยนับวันที่ส่งอีเมล์ ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เท่านั้น

รางวัลการประกวด

รางวัลประเภทเยาวชน/นิสิตและนักศึกษา อายุไม่เกิน ๒๕ ปี
- รางวัลชนะเลิศ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลชมเชย - ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน ๕,๐๐๐ บาท

รางวัลประเภทประชาชน
- รางวัลชนะเลิศ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลชมเชย - ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จํานวน ๕,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม
สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๐๔, ๑๖๐๗
โทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๗๐ ๑๔๔๓