Share this:

การขอผ่อนผันทหารของ นศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นศ ต้องส่งเอกสารใ้หทางมหาวิทยาลัยดำเนินการทำหนังสือขอพิจารณาการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดที่ นศ.สังกัด.

ติดต่อ SM 106
ระยะเวลา : มิถุนายน 2556 – มกราคม 2557
เอกสาร : แบบฟอร์มขอผ่อนผัน
สำเนา สด.9 จำนวน 2 ใบ
สำเนา สด.35 จำนวน 2 ใบ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ใบ
หนังสือรับรองสถานภาพ นศ. ขอที่ห้องทะเบียน ฉบับจริง 1 ใบและสำเนามา 1 ใบ
เอกสารสำเนาทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อ – นามสกุล รับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารด้วยตัวบรรจง

หาก นศ มายื่นขอผ่อนผันเลยกำหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการใดให้ และหลังจาก นศ ยื่นขอผ่อนผันแล้ว ให้ไปรายงานตัวในเดือนเมษายน ของทุกๆปีตามหมายเรียก ห้ามขาดแม้แต่ปีเดียว.

Share this: