Share this:

หมุดปัก Tipsนักศึกษาทุกคนมีสิทธิในการออกเสียงทุกๆคน

ดังนั้น AUSO 2012 จึงได้จัดโครงการ Student Rights ขึ้นเพื่อให้นักศึกษา สามารถออกเสียงในด้านต่างๆมากขึ้น เพื่อที่บางทีการออกเสียงของท่าน อาจเป็นส่วนที่จะช่วยผลักดันมหาวิทยาลัยให้พัฒนาออกไปได้มาก อีกด้วย

ดังนั้น หากท่านสนใจ กรุณาติดต่อ: austudentrights2012@gmail.com

หรือโทร: 088-618-9966, 084-656-9874

 

student-right-auso-2012

Share this: