Share this:

เชิญชวนพี่ๆน้องๆ เข้าค่ายร่วมกับ Preservers Club

ค่ายสานสัมพันธ์พี่น้องครั้งที่ 23 "รู้ค่าป่าชายเลน"

15-17 มิถุนายน 2555 ณ คุ้งกระพง รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/PSVs.Com22

Share this: