Share this:

มาแล้วครับกับรายชื่อของนักศึกษาที่ได้รับ ทุนเรียนดี (Academic Merit Scholarship)  อย่าลืมดูชื่อตัวเองนะครับ

ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จะให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPA) 3.85 ขึ้นไป โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องมีหน่วยกิตสะสม 50 หน่วยกิตขึ้นไป ซี่งผู้ที่จะได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนในส่วนของหน่วตกิต 100 % ตลอดภาคการศึกษานั้น เป็นทุนที่ให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัด โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน  5 วิชา หรือ  15 หน่วยกิตต่อภาคการเรียน

กดดูรายชื่อ กดที่รูปภาพได้เลยครับ

new_acdemic_merit_scholarship

 

http://its-3.au.edu/home_content/Files/student/AcademicMeritSchola1_2016.pdf

 

 

Share this: