มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

Share this:

announcement

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

ภาคเรียนที่ 1/2554 ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มีนาคม 2554

คณะบริหารธุรกิจ

St. Martin de Tours School of Management and Economics
? สาขาวิชาการตลาด ? Marketing (B.B.A.)
? สาขาวิชาการจัดการ ? Management (B.B.A.)
? สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ? Finance and Banking(B.B.A.)
? สาขาวิชาการบัญชี ? Accounting (B.B.A.)
? สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ ? Business Information Systems (B.B.A.)
? สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ? Hospitality and Tourism Management (B.B.A.)
? สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ? International Business Management (B.B.A.)
? สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ? Real Estate (B.B.A.)
? สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ? Industrial Management (B.B.A.)
? สาขาวิชาการประกันภัย ? Insurance (B.B.A.)
? สาขาวิชาการจัดการ(กลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์) ? Management (B.B.A.-Commerce Concentration)

? สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

? Business Economics (B.Econ.)
Au-Wollongong Program ( University of Wollongong, Australia)
Au-Dominican Double Degree Program (Dominican University of California, U.S.A.)
คณะศิลปศาสตร์

ABAC School of Arts

? สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ? Business English (B.A.)
? สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ? Business French (B.A.)
? สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ? Business Chinese (B.A.)
? สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ? Business Japanese (B.A.)
? สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า ? Chinese for Economy and Trade (B.A.)

คณะพยาบาลศาสตร์ ABAC School of Nursing Science (B.N.S.)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ABAC School of Science and Technology

? สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ? Computer Science (B.S.)
? สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ? Information Technology (B.S.)
? สาขาวิชาวิทยาการโทรคมนาคม ? Telecommunications Science (B.S.)
? สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ? Business Data Analysis (B.S.)
? สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ? Technology Management (B.S.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ABAC School of Engineering

? สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ? Electrical and Electronics Engineering (B. Eng.)
? สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ? Computer Engineering (B. Eng.)
? สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ ? Telecommunications and Electronics Engineering (B. Eng.)
? สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ? Mechatronics Engineering (B. Eng.)
? สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน ? Aeronautic Engineering (B. Eng.)

คณะนิเทศศาสตร์ Albert Laurence School of Communication Arts

? สาขาวิชาการโฆษณา ? Advertising (B. Com. Arts)
? สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ? Public Relation (B. Com. Arts)
? สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ ? New Media Communication (B. Com. Arts)
? สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง ? Performance Communication (B. Com. Arts)
? สาขาวิชานิเทศศิลป์ ? Visual Communication Arts (B.A.)

คณะนิติศาสตร์

ABAC School of Law (LL.B.)
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ABAC School of Biotechnology
? สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ? Food Technology (B.S.)
? สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ? Agro-Industry (B.S.)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Albert Laurence School of Architecture

? สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ? Architecture (B. Arch.) -5 years
? สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ? Interior Architecture (B. Arch.) -5 years
? สาขาวิชาออกแบบภายใน ? Interior Design (B.F.A.)-4 years
? สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ? Product Design (B.F.A.)-4 years
คณะดนตรี

ABAC School of Music (BA)

? สาขาวิชาธุรกิจดนตรี ? Music Business
? สาขาวิชาการแสดงดนตรี ? Music Performance

Share this:

Related Articles

ความแตกต่าง แพลน A B C ในคณะบริหารธุรกิจ (BBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC)

Share this:

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนั้น มีชื่อเสียงในด้านการบริหารต่างๆ และ คณะบริหารธุรกิจ ถือเป็นคณะที่มีชื่อเสียงที่สุดในมหาวิทยาลัย เป็นคณะที่มีผู้คนเรียนมากที่สุดในเอแบคนั้นเอง ซึ่งในคณะบริหารธุรกิจ ได้แบ่งสาขาแยกย่อย ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด      สาขาวิชาการจัดการ      สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร      สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ      สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ     …

Share this:

รีวิวอาจารย์วิชา BG1002 English II

Share this:

A. Chanya Prasertrattanadecho (อาจารย์ A) – อาจารย์คนไทย สำเนียงฟังง่าย เวลาอาจารย์พูดแล้วเหมือนเราได้ฟังนางสาวไทยสมัยก่อนพูดภาษาอังกฤษ  – ใจดี เป็นกันเอง ไม่ค่อยดุ ชอบสอนเป็น lecture ยาว ๆ ถ้านักศึกษาคนไหนสงสัย ก็สามารถยกมือถามแทรกได้ – อาจารย์จะไม่โอเคมาก ๆ กับเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียน หรือคุยเสียงดังในห้อง – โดยรวมบรรยากาศในห้องจะ active อาจารย์ใส่ใจนักศึกษาทุกคน และสุ่มเรียกตอบคำถามในบางที – ถึงแม้การสอนจะดูเคร่งนิด ๆ แต่ก็ยังพอชิลได้หน่อย ๆ  การสอนเนื้อหาวิชา…

Share this:

รีวิวอาจารย์วิชา BG2000 Eng III

Share this:

Jesse Sessom (อาจารย์ B) – Eng 3 – อาจารย์เป็นคน American สำเนียงฟังง่าย  – ดูใจดีเป็นกันเองมากในห้อง ไม่เคยเห็นแกดุแม้แต่ครั้งเดียว – โดยรวมบรรยากาศในห้องเรียนแบบเข้าอกเข้าใจกัน อาจารย์จะไม่ทำหรือบังคับในเรื่องที่เด็กไม่ชอบ เช่น ถ้าอาจารย์รู้ว่าเด็กกลัวที่อาจารย์ชอบทำหน้าบึ้งใส่เวลาพรีเซนต์งาน แกก็จะยิ้มให้ตลอด ทำให้เด็กผ่อนคลาย – การสอนจะเป็นแบบเน้นให้เห็นภาพ เน้นซ้อมจริง พูดจริงในห้อง  การสอนเนื้อหาวิชา (5/5 ratings) – อาจารย์เป็นคนที่เตรียมการสอนดีมาก…

Share this:

รีวิวอาจารย์วิชา BG2001 English IV

Share this:

 A. Vindi Dang (อาจารย์ A) – อาจารย์เป็นคน Indian สำเนียงค่อนข้างฟังง่าย แต่คนที่ยังไม่ชินสำเนียงแกอาจรู้สึกว่าฟังยากในบางคำ  – ใจดี เป็นกันเองบางที แต่ว่าโดยรวมจะเข้มงวด ไม่ชอบให้คุยในห้อง – บรรยากาศในห้องเรียนจะเอื่อย ๆ จนอาจรู้สึกง่วงนอน เพราะแกเป็นคนพูดช้า สอนช้า – การสอนจะเป็นแบบเน้นตามหนังสือหรือเอกสารที่แกเตรียมมาสอน  การสอนเนื้อหาวิชา (3/5 ratings) – อาจารย์เป็นคนที่ความรู้แน่น แต่แกถ่ายถอดการสอนออกมาได้ดูเอื่อย ๆ และสอนช้า ทำให้อาจเบื่อง่าย –…

Share this:

รีวิววิชา MKT2280 Principles of Marketing 

Share this:

[MKT2280] – Principles of Marketing  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด จิตวิทยาลูกค้าและโลจิสติกส์ เรื่องที่เรียนจะเน้นไปที่คำนิยาม และให้อธิบายองค์ประกอบของการตลาดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งความรู้ที่ได้ในวิชานี้สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้จริงในการเลือกซื้อสินค้าหรือเป็นผู้ทำการค้าเอง โดยเราจะเข้าใจภาพรวมและได้มุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับการตลาดมากขึ้นเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ของเรา   เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: Creating Customer value and engagement  Chapter 2: Company and…

Share this:

รีวิวอาจารย์วิชา BG1001 BG2000 BG2001 English I, III, IV

Share this:

Dr. Ernest Seely (อาจารย์ B) – Eng 1,3,4  – อาจารย์เป็นคน Canadian สำเนียงฟังง่าย  – ดูมีระยะห่างกับนักศึกษาระดับหนึ่ง ใจดี แต่บางทีก็ดุ แล้วแต่อารมณ์แก – บรรยากาศในห้องโดยรวมค่อนข้างจริงจัง ได้ความรู้จริง ๆ จาก ดร. ส่งตรงจาก แคนาดา  – การสอนจะเป็นแบบเน้นให้วิเคราะห์ ใช้ความคิด ถกปัญหา พูดคุยระดมความคิดในห้อง  การสอนเนื้อหาวิชา…

Share this:

รีวิวอาจารย์วิชา BG2000 English III

Share this:

A. Freda Ginajil (อาจารย์ A) – อาจารย์เป็นคน Malaysia ที่ไปโตที่ USA เลยจะมีสำเนียง American ฟังง่าย  – ดูใจดีเป็นกันเองในห้อง ไม่ค่อยดุ ไม่ค่อยเค้นคำตอบจากเด็ก แต่ถ้ามีเด็กดื้อไม่ค่อยเชื่อฟัง แกจะอารมณ์เสียทั้งคาบ – อาจารย์ไม่โอเคมาก ๆ กับเด็กที่เขียนงานแย่ และเด็กที่ชอบตั้งคำถามกับการให้คะแนนของแก – ในวันปกติทั่วไปบรรยากาศในห้องจะเรียนสบาย ๆ   การสอนเนื้อหาวิชา (3/5 ratings) – อาจารย์สามารถอธิบายหลักการเขียน memorandum ได้ดี เห็นภาพชัดเจน ให้ไอเดียได้ดีมากเมื่อเราอยากได้ข้อมูลประกอบการเขียน แต่ในส่วนของแกรมมาร์ แกจะอธิบายได้ไม่ดีเลย ไม่อธิบายว่าตรงนี้ผิดถูกเพราะอะไร เป็นแกรมมาร์เรื่องไหน โดยเฉพาะพาร์ท error เพราะแกโตมาแบบ native…

Share this:

รีวิววิชา MGT2900 Principles of Management 

Share this:

[MGT2900] – Principles of Management  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการในองค์กรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นิยามของศัพท์การจัดการ โครงสร้างองค์กร ประเภทการจัดการ ไปจนถึงการวางแผนระบบการทำงานในบริษัทเบื้องต้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะศึกษาต่อในเมเจอร์การจัดการ หรือเป็นเจ้าของบริษัทในอนาคต  เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1 : The Exceptional Manager  Chapter 2 : Management Theory  Chapter 3 : The Manager’s Changing Work Environment & Ethical…

Share this:

Responses