สัญญาว่าจ้างโฆษณาที่พักต่อห้องพัก กับABACTODAY (แบบAgent)

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันมีข้อความต่อไปนี้ดังนี้

ข้อ 1.  เจ้าของห้องพักที่ต้องการปล่อยห้องพักให้เช่า (ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”) ตกลงจะทำการลงโฆษณากับ ABACTODAY (บริษัท เคเจวี กรุ๊ป จำกัด) (ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้รับจ้าง”) โดยมีข้อความดังต่อไปนี้   “ผู้ว่าจ้าง”ตกลงทำสัญญาจ้างกับ”ผู้รับจ้าง”ในการโฆษณาหอพัก/ห้องพัก โดยลงโฆษณาเพื่อขายหรือให้เช่า ห้องพัก/หอพัก ผ่านทาง www.abactoday.com หรือช่องทางอื่นๆของทาง”ผู้รับจ้าง”

ข้อ 2. ผู้รับจ้างจะทำการลงโฆษณาในเว็บไซต์หรือสื่อต่างๆให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะฝากเงินเป็นค่ามัดจำ ให้กับผู้รับจ้างไว้ 500 บาทถ้วน เข้าที่บัญชีชื่อ “ABACTODAY.COM” ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี “632-2-10942-1” โดยข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายไม่มีค่าธรรมเนียมหรือข้อผูกมัดใดๆ หมายถึงผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกสัญญาได้ทุกเมื่อ  โดยมีเงื่อนไขตาม ข้อ 3

ข้อ 3. กรณีผู้ว่าจ้างได้ทำสัญญาเช่ากับทางลูกค้าหรือผู้เช่ารายอื่นไปแล้ว (ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้เช่า”) หรือ ไม่มีความประสงค์จะปล่อยเช่าหอพักนั้นๆแล้ว ไม่ว่าจะเนื่องจากรณีใดๆ ผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วัน เพื่อทำการยกเลิกการลงโฆษณาดังกล่าว แล้วทางผู้รับจ้างจะคืนค่ามัดจำจำนวนของห้องพักนั้นให้กับผู้ว่าจ้างภายใน3วันทำการ มิเช่นนั้นทางเว็บไซต์จะขอเก็บค่าโฆษณาเป็นจำนวน 500 บาท/ยูนิต จากค่ามัดจำต่อห้องนั้นๆ

ข้อ 4.  เมื่อมีการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าจ้างยินยอมที่จะจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างในการลงโฆษณา เป็นมูลค่าเท่ากับ ราคาค่าเช่าห้องพัก 1 เดือน ต่อสัญญาเช่า 1 ปี กรณีผู้เช่าทำสัญญาเช่าพักต่อสัญญากับห้องพัก 2ปี  ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างตามอัตราส่วนของค่าเช่าห้องพักรายเดือน

  • กรณีผู้เช่าทำสัญญาเช่าพักกับห้องพัก 6เดือน เดือนละ 8,500บาท ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างเป็นจำนวนเงินเท่ากับราคาค่าเช่าห้องพักหนึ่งเดือนของสัญญานั้นๆ หรือเท่ากับ 8,500 บาทถ้วน
  • กรณีผู้เช่าทำสัญญาเช่าพักกับห้องพัก 12เดือน เดือนละ 7,000บาท ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างเป็นจำนวนเงินหนึ่งเท่าของค่าเช่าห้องพัก หรือเท่ากับ 7,000 บาทถ้วน
  • กรณีผู้เช่าทำสัญญาเช่าพักกับห้องพัก 2ปี เดือนละ 9,000บาท ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้าง 2เท่า ของค่าเช่าห้องพักรายเดือน หรือเท่ากับ 18,000 บาทถ้วน

ข้อ 5.  เมื่อหมดสัญญาเช่าเดิม ถ้าหากผู้เช่าเดิมอยู่ต่อหลังจากสัญญาที่ได้ทำเอาไว้ ผู้ให้เช่า(ผู้ว่าจ้าง)มีหน้าที่ต้องนำส่งค่าคอมมิชชั่นตามที่กำหนดภายใน 7วัน ที่ได้รับเงิน โดยสามารถโอนเงินให้กับทางบัญชีธนาคารชื่อ “ABACTODAY.COM” ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี “632-2-10942-1”

  • 5.1) ในกรณีที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่า มีการต่อสัญญาโดยการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ทางเราก็จะเก็บเงินตามจำนวนเดือนที่เฉลี่ย (Pro-Rate) ของสัญญานั้นๆหากผู้ว่าจ้างต้องการให้ทางเราไปดำเนินการต่อสัญญาให้ ท่านสามารถมอบอำนาจให้ทางเราไปดำเนินการแทนได้
  • 5.2) ในกรณีที่ผู้ให้เช่า ให้ผู้เช่า อยู่ต่อโดยไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดสัญญา โดยที่ไม่ได้ทำสัญญาเพิ่มเติมใดๆ ทางผู้ให้เช่ามีหน้าที่ชำระค่าคอมมิชชั่นเท่ากับอัตรา 1เดือน โดยยึดจากสัญญา1 ปี และค่าคอมมิชชั่นที่ชำระให้ดังกล่าวมีผลครอบคลุมสัญญาภายใน 12เดือน.. และถ้าหากว่าผู้เช่า ออกก่อนหมดสัญญาเงินค่าคอมมิชชั่นจะไม่สามารถทอนเป็นเงินส่วนใดส่วนหนึ่งคืนให้ได้
  • 5.3) สำหรับการต่อสัญญาหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาชื่อผู้เช่าฉบับเดิม ผู้เช่าคนใหม่ที่มีการแนะนำมาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในสัญญาเช่าเดิมกับผู้เช่าเดิม จะยังคงถูกจัดว่าเป็นผู้เช่าที่ทางผู้รับจ้างจัดหามาให้ทางผู้ว่าจ้างเช่นกัน

ข้อ 6.  ผู้ว่าจ้าง ยินดีรับผิดชอบต่อ ข้อความที่ใช้ลงโฆษณา และรูปถ่ายที่ใช้ลงโฆษณาในเว็บไซด์ หลังจากลงโฆษณาแล้ว หากมีผู้ใด คัดค้านโดยมีสิทธิอันชอบธรรม ทางผู้รับจ้างจะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างรับทราบและยกเลิกการลงโฆษณา โดยที่ผู้ว่าจ้างไม่สามารถจะเรียกร้องสิทธิหรือค่าเสียหายใดๆได้

ข้อ 7. หากผู้รับจ้างได้รับการร้องเรียนจากผู้อื่น และ ผู้รับจ้างไม่สามารถติดต่อผู้ว่าจ้างได้ภายใน 7 วัน ผู้รับจ้างจะทำการยกเลิกการลงโฆษณา โดยที่ผู้ว่าจ้างไม่สามารถจะเรียกร้องสิทธิหรือค่าเสียหายใดๆได้

ข้อ 8. เมื่อผู้เช่าได้เซ็นสัญญาเช่าสำเร็จ และ ได้รับเงินค่าเช่าเดือนแรกหรือค่ามัดจำจากทางผู้เช่าเรียบร้อยแล้ว ทางผู้จ้างจำเป็นจะต้องชำระเงินเป็นค่าจ้างภายใน 3 วันทำการ เข้าที่บัญชีชื่อ “ABACTODAY.COM” ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี “632-2-10942-1”

สัญญานี้ถูกทำขึ้นอยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล ข้อความสนทนา หรืออีเมล โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญโดยการโอนเงินมัดจำโฆษณา500บาทดังกล่าว

 

ปล: updated: 22/07/2020

 

—————————

ปล. เมื่อชำระเงินมัดจำโฆษณาแล้ว รบกวนกรอกข้อมูลเข้ามาให้ที่ Line1 ID: 0851500576 หรือ สามารถส่งทางอีเมล webmaster@abactoday.com