รีวิววิชา MGT2900 Principles of Management 

Share this:

[MGT2900] – Principles of Management 

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? 

เรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการในองค์กรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นิยามของศัพท์การจัดการ โครงสร้างองค์กร ประเภทการจัดการ ไปจนถึงการวางแผนระบบการทำงานในบริษัทเบื้องต้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะศึกษาต่อในเมเจอร์การจัดการ หรือเป็นเจ้าของบริษัทในอนาคต 

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? 

ช่วงสอบกลางภาค (Midterm) 

Chapter 1 : The Exceptional Manager 

Chapter 2 : Management Theory 

Chapter 3 : The Manager’s Changing Work Environment & Ethical Responsibilities 

Chapter 4 : Global Management 

Chapter 5 : Planning 

Chapter 6 : Strategic Management 

Chapter 7: Individual & Group Decision Making 

ช่วงสอบปลายภาค (Final) 

Chapter 8 : Organizational Culture & Structure 

Chapter 9 : Human Resources Management (HRM) 

Chapter 12 : Motivating Employees & Process Perceptive on Employees Motivation 

Chapter 13 : Group & Team, 5 Stages of G/T Development, Managing Conflits 

Chapter 14 : Leadership & Approaches to Leadership 

Chapter 15 : Interpersonal and Organizational Communication 

+ PERT diagram 

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน? 

ง่ายถึงปานกลาง (ต้องจำเยอะมาก ๆ แต่เนื้อหาไม่ยาก)

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง? 

เรียนเป็น 2 รูปแบบ โดยมี lecture class ที่จะเรียนเน้นทฤษฎีและคำนิยาม กับมี discussion class ที่จะนำความรู้เรื่องทฤษฎีมาใช้กับกรณีศึกษาที่อาจารย์นำมาให้วิเคราะห์ซึ่งอาจารย์จับกลุ่มให้นักศึกษาช่วยกันทำงานและระดมความคิด 

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย? 

มีคำนวณแค่ในเรื่องของ Decision Tree 

– มีการบ้านบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นงานทำในคาบเรียน ซึ่งถ้าทำเสร็จก็ส่งในคาบได้เลย  

– ไม่มีรายงาน แต่มีการพรีเซนต์เป็นงานกลุ่มเกี่ยวกับการนำข่าวในด้านการบริหารจัดการขององค์กรต่าง ๆ มาประยุกต์เข้ากับทฤษฎีที่เรียน  

– ไม่มีควิซ 

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง? 

ปรนัยทั้งมิดเทอมและไฟนอล  

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน? 

A. Ahmed, A.Liu Liang 

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง? 

รู้สึกว่าเป็นความรู้ทั่วไปที่พอเดาได้หรือรู้มาก่อนแล้วไม่ได้ยาก แต่เนื้อหามันเยอะมาก ๆ ต้องอ่านแต่เนิ่น ๆ เพื่อทยอยทำความเข้าใจนิยาม 

– มิดเทอม: ถ้าเป็นพาร์ตเรื่องคำยามและทฤษฎีค่อนข้างง่าย ข้อสอบถามตรงตามในสไลด์ที่เรียน แค่ถ้าเป็นพาร์ต Decision Tree ค่อนข้างยากนิดหน่อยสำหรับคนที่ไม่ถนัดคำนวณอาจงงว่าควรนำเลขตรงไหนในโจทย์มาคำนวณ  

– ไฟนอล: ยากระดับปานกลางเพราะข้อสอบเริ่มนำกรณีศึกษาหรือยกตัวอย่างสถานการณ์มาให้ประยุกต์เข้ากับทฤษฎี ส่วน PERT diagram ก็ไม่ยากมากหากเตรียมตัวมาพร้อม โจทย์ไม่ออกมาหลอกเลย 

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ? 

อ่านเยอะ ๆ และอ่านล่วงหน้าก่อนเรียนได้ยิ่งดี เพราะเวลาฟังอาจารย์พูดในห้องจะได้เป็นการทบทวนและเข้าใจไปเลย ไม่ลำบากมาเร่งอ่านก่อนสอบไม่กี่วัน 

– งานกลุ่มอาจารย์ให้คะแนนค่อนข้างง่าย แต่ถ้าอยากได้คะแนนที่ดียิ่งขึ้นควรแสดงความตั้งใจให้อาจารย์เห็นและใส่ความคิดสร้างสรรค์ในงานให้มากเข้าไว้ 

อยากลงเรียนพิเศษวิชานี้ต้องทำยังไง? 

– คอร์สออนไลน์มิดเทอม 

[MGT2900] Principle of management (Midterm)

– คอร์สออนไลน์ไฟนอล 

[MGT2900] Principle of Management (Final)

Cr. neirdo 

Share this:

Related Articles

รีวิววิชา MKT2280 Principles of Marketing 

Share this:

[MKT2280] – Principles of Marketing  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด จิตวิทยาลูกค้าและโลจิสติกส์ เรื่องที่เรียนจะเน้นไปที่คำนิยาม และให้อธิบายองค์ประกอบของการตลาดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งความรู้ที่ได้ในวิชานี้สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้จริงในการเลือกซื้อสินค้าหรือเป็นผู้ทำการค้าเอง โดยเราจะเข้าใจภาพรวมและได้มุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับการตลาดมากขึ้นเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ของเรา   เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: Creating Customer value and engagement  Chapter 2: Company and…

Share this:

รีวิววิชา BBA2102 Organization and Management

Share this:

[BBA2102] – Organization and Management   วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? เรียนเกี่ยวกับการจัดการภายในองค์กร การพัฒนาคน พนักงาน การปฏิบัติกับพนักงาน ทำอย่างไรให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเภทธุรกิจ เทคนิค กลยุทธ์ต่างๆ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีมที่ดี   วิชา Prerequisite [BBA 1001] – Business Exploration…

Share this:

GS1001 : Thai Civil

Share this:

Midterm Summary ก่อนประวัติศาสตร์ของเมืองไทย ผู้อยู่อาศัยในยุคแรกและอารยธรรม Anthropologist – นักมานุษยวิทยา – studies about culture of mankind – ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของมนุษย์ Archeologist- นักโบราณคดี – studies about the ancient civilization, rely on…

Share this:

รีวิววิชา MGT3940 Business Research Methodology

Share this:

[MGT3940] – Business Research Methodology วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? – เรียนการทำการวิจัยเรื่อง ๆ หนึ่งในรูปแบบของการสำรวจด้วยแบบสอบถาม ซึ่งอาจารย์จะสอนตั้งแต่การตั้งสมมติฐาน การออกแบบและสร้างแบบสอบถาม การลงสำรวจจริง การแก้ไขปัญหาหน้างานสำรวจ และการวิเคราะห์เพื่อสรุปผล เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงกลางภาค (Midterm) – ไม่มีสอบ – Chapter 1-6 : Introduction to Business…

Share this:

รีวิววิชา MGT1101 – Introduction to Business 

Share this:

[MGT1101] – Introduction to Business  วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การบัญชี จิตวิทยาลูกค้า เป็นต้น และเป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสทำโปรเจกต์วิเคราะห์แผนธุรกิจร้านค้า ตัวอย่างเช่น วางแผนกลยุทธ์คร่าว ๆ ให้กับธุรกิจร้านชานมไข่มุก เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter1: The Dynamics of Business and Economics (& SWOT Analysis) Chapter2: Business Ethics and Social…

Share this:

รีวิววิชา FIN2201 Principles of Finance

Share this:

[FIN2201] Principles of Finance วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนและการเงินทั้งวงจร ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนที่ต้องการนำเงินไปต่อยอดให้ได้ผลตอบแทน โดยเฉพาะเรื่องการออม การซื้อขายหุ้น และการลงทุนในตราสารหนี้ทุกประเภท ซึ่งในรายวิชานี้จะลงรายละเอียดแบบเจาะลึก และแนะนำข้อดี ข้อเสีย ของการลงทุนแต่ละประเภท อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีคำนวณในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในการลงทุนอีกด้วย เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: The Financial Environment Chapter 2:…

Share this:

รีวิววิชา GE2101 World Civilization

Share this:

[GE2101] World Civilization วิชานี้เรียนอะไรบ้าง?  – ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์จนถึงยุคประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ทั่วโลกเริ่มสร้างสรรค์อารยธรรม เริ่มขยายอำนาจยึดดินแดนอื่นเป็นของตน เกิดการปฏิรูปชีวิตของมนุษย์ให้เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังมีสงครามโลกถึง 2 ครั้ง และเข้าสู่ยุคปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่กัน ณ ปัจจุบันนี้ เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง?  ช่วงสอบกลางภาค (Midterm)  Chapter 1: The History of the World and Human…

Share this:

รีวิววิชา MGT1101 Introduction to Business

Share this:

[MGT1101] Introduction to Business วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? – ความรู้เบื้องต้นและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การบัญชี จิตวิทยาลูกค้า เป็นต้น และเป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสทำโปรเจกต์วิเคราะห์แผนธุรกิจร้านค้า ตัวอย่างเช่น วางแผนกลยุทธ์คร่าว ๆ ให้กับธุรกิจร้านชานมไข่มุก เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? ช่วงสอบกลางภาค (Midterm) Chapter1: The Dynamics of Business and…

Share this:

Responses