Share this:

[MKT2280] – Principles of Marketing 

วิชานี้เรียนอะไรบ้าง? 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด จิตวิทยาลูกค้าและโลจิสติกส์ เรื่องที่เรียนจะเน้นไปที่คำนิยาม และให้อธิบายองค์ประกอบของการตลาดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งความรู้ที่ได้ในวิชานี้สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้จริงในการเลือกซื้อสินค้าหรือเป็นผู้ทำการค้าเอง โดยเราจะเข้าใจภาพรวมและได้มุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับการตลาดมากขึ้นเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ของเรา  

เนื้อหาที่เรียนเป็นยังไง? 

ช่วงสอบกลางภาค (Midterm) 

Chapter 1: Creating Customer value and engagement 

Chapter 2: Company and Marketing Strategy 

Chapter 3: Analyzing the Marketing Environment 

Chapter 4: Marketing information 

Chapter 5: Consumer markets and buyer bahavior

Chapter 7: Customer drive marketing strategy 

Chapter 8: Products, Services, and Brands 

ช่วงสอบปลายภาค (Final) 

Chapter 9: New product development 

Chapter 10 : Pricing: understanding and capturing customer value + Calculation 

Chapter 11: Pricing statement 

Chapter 12: Marketing channel 

Chapter 13: Retailing and wholesaling 

Chapter 14: Engaging customers and communication customers value 

Chapter 15: Advertising and public relation 

Chapter 16: Personal selling and sales promotion 

Chapter 17: Direct online, Social media and mobile marketing 

วิชานี้มีระดับความยาก-ง่ายขนาดไหน? 

ง่าย (ถึงแม้เนื้อหาจะเยอะ แต่ทุกอย่างสามารถเข้าใจได้ค่อนข้างง่าย)

รูปแบบการเรียนเป็นยังไง? 

เรียนเป็น 2 รูปแบบ โดยมี lecture class ที่จะเรียนเน้นทฤษฎีและคำนิยาม กับมี discussion class ที่อาจารย์จับกลุ่มให้นักศึกษาช่วยกันทำงานและระดมความคิด นำความรู้เรื่องทฤษฎีมาใช้กับกรณีศึกษาที่อาจารย์นำมาให้วิเคราะห์

วิชานี้มีคำนวณ/การบ้าน/ทำรายงาน/พรีเซนต์/งานกลุ่ม/ควิซมั้ย? 

มีคำนวณแค่ในเรื่องของ Pricing เช่น การคำนวณ cost, marginal profit, revenue เป็นต้น 

– มีการบ้านบ้างแล้วแต่อาจารย์แต่ละท่าน แต่ส่วนใหญ่จะมีแค่งานกลุ่มทำในคาบเรียน 

– มีรายงาน และพรีเซนต์เป็นงานกลุ่มเกี่ยวกับการจำลองการนำเข้าสินค้าต่างประเทศมาตีตลาดในประเทศไทยโดยนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้และเขียนแผนการทำการตลาดในประเทศไทย  

– มีควิซ 2 ครั้งทั้งก่อนและหลังสอบมิดเทอม โดยมักสอบแค่ 2-3 หัวข้อจากที่เรียนทั้งหมดในแต่ละช่วง 

รูปแบบข้อสอบเป็นยังไง? 

ปรนัยทั้งมิดเทอม ไฟนอล และควิซ  

ควรเรียนกับอาจารย์ท่านไหน? 

A. Tanvir, A. Amonrat

ความรู้สึกตอนเรียนเป็นยังไง? 

รู้สึกว่าสนุกมาก และไม่เครียดเลยเนื่องจากเนื้อหาเป็นสิ่งที่เรารู้ได้จากสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันแต่แค่เราไม่เคยสังเกตมาก่อน หากเป็นคนที่ทำการขายออนไลน์อยู่แล้วก็จะเห็นภาพทันทีที่เรียน 

– มิดเทอม: เนื้อหาสอบค่อนข้างง่าย ต่อให้ไม่ค่อยอ่านสอบก็ยังสามารถทำคะแนนได้เกิน 65% เนื่องจากสามารถใช้ตรรกะตัวเองตอบได้เลย  

– ควิซ: เนื้อหาสอบง่าย แต่เวลาที่ให้ค่อนข้างน้อย จึงมักทำกันไม่ทัน 

– ไฟนอล: ยากขึ้นมานิดหน่อยเพราะข้อสอบเริ่มนำกรณีศึกษาหรือยกตัวอย่างสถานการณ์มาให้ประยุกต์เข้ากับทฤษฎี และอีกทั้งมีพาร์ตคำนวณด้วยซึ่งอาจยากนิดหน่อยสำหรับคนที่พื้นฐานคำนวณไม่ดี แต่เวลาสอบค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนข้อ จึงควรรีบทำสอบไว ๆ 

เรียนวิชานี้ยังไงให้ “A” ? 

พยายามฟังอาจารย์ในคาบเพื่อเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไม่อยู่บนสไลด์ที่สอน พยายามถามจุดที่สงสัยอย่าปล่อยผ่านเนื่องจากข้อสอบจะเน้นเป็นกรณีศึกษาในไฟนอล ถ้าไม่เข้าใจเนื้อหาอาจทำข้อสอบไม่ได้หลายข้อ 

– สำหรับงานกลุ่ม อาจารย์จะกดคะแนนบ้าง แต่ถ้าอยากได้คะแนนดี ๆ ควรเน้นเอาความรู้มาประยุกต์กับการตลาดเยอะ ๆ ให้อาจารย์เห็น และใส่ความคิดสร้างสรรค์ในงานให้มากเข้าไว้ ควรเน้นเรื่องจิตวิทยาลูกค้าในการวางแผนการตลาดในประเทศไทยด้วย และที่สำคัญที่สุดคือสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องตอบคำถามอาจารย์ได้ในทุกส่วนของเนื้อหาที่พรีเซนต์ ถ้าตอบไม่ได้จะโดนหักคะแนนเยอะ 

อยากลงเรียนพิเศษวิชานี้ต้องทำยังไง? 

– คอร์สออนไลน์มิดเทอม 

[MKT2280] Principle of marketing (midterm)

– คอร์สออนไลน์ไฟนอล 

[MKT2280] Principle of marketing (Final)

Cr. neirdo 

Share this: