ชีทสรุป GL3104 Language, Culture & Society (Midterm + Final)(Marketplace)

300 ฿

-
+
Share this:

Description

[GL3104] Language, Culture & Society

(Midterm + Final)
คอรส์นี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

 

Unit 1: Nonverbal Communication
Unit 2: Sociolinguistics
Unit 3: Language and Geography
Unit 4: Language and Social Class
Unit 5: Language and Ethnicity
Unit 6: Language & Age
Unit 7: Language and Gender
Unit 8: Language and Context

*บริษัทABACTODAY สงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัท*