ชีทสรุป [BMK3202] Digital Marketing (Midterm)

300 ฿

Share this:

[BMK3202] Digital Marketing
(Midterm)
คอรส์นี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

Chapter 1: Introduction Digital Marketing
Chapter 2: Online Marketplace Analysis: Micro-environment
Chapter 3: The Digital Macro-environment
Chapter 4: Digital Marketing Strategy
Chapter 5: Digital Media and Marketing Mix

*บริษัทABACTODAY สงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัท