ชีทสรุป [BMK3202] Digital Marketing (Final)

300 ฿

-
+
Share this:

Description

[BMK3202] Digital Marketing
(Final)
คอรส์นี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

Chapter 6: Relationship Marketing Using Digital Platforms
Chapter 7: Connecting with Influencers
Chapter 8: Facebook Marketing and other social media
Chapter 9: Delivering the Digital Customer Experience and Campaign Planning for Digital
Media
Chapter 10: Dipping into Content Creation

*บริษัทABACTODAY สงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัท